CHILL
Modular sofa
140 000 – 154 000 ₽
SHIK
Modular sofa
160 000 – 176 000 ₽
CHILL
Modular sofa with legs
145 000 – 160 000 ₽
HOT
Ottoman
25 000 – 27 500 ₽
CHILL
Modular sofa
130 000 – 143 000 ₽
HOT
Three seater sofa
155 000 – 170 500 ₽
HOT
Two seater sofa
110 000– 121 000 ₽
HOT
Armchair
60 000 – 66 000 ₽
STIL
Modular corner sofa
230 000 – 253 000 ₽
STIL
Two seater modular sofa
125 000 – 137 500 ₽
STIL
Three seater modular sofa
177 500 – 195 500 ₽
STIL
Armchair
70 000 – 77 000 ₽